Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Blwyddyn 3 & 4

 Mae PDFs o'r plant wrth eu gwaith ar waelod y dudalen. / There are PDFs of the pupils at work on the bottom of the page.

Dyma dudalen dosbarthiadau Mrs Jones, Mrs Thomas a Mr Humphreys.

 

Edrychwch ar waelod y dudalen i weld mwy o luniau ar daflenni .pdf

 

Tymor yma rydym yn astudio Y Mor

Here is Mrs Jones, Mrs Thomas and Mr Humphreys' page.

 

Look at the bottom of the page for more photos on .pdf sheets

 

This term we are studying The Sea

 

  

 

Croeso i Flwyddyn 3/4,

Y tymor yma bydd ein thema’n Wyddonol ei naws.

Byddwn yn astudio'r môr a glan y môr, gan ganolbwyntio ar gyd-ddibyniaeth organebau. Bydd disgyblion yn datblygu eu sgiliau gwybodaeth a dealltwriaeth drwy ymchwilio sut mae anifeiliaid a phlanhigion yn annibynnol ond eto yn dibynnu ar ei gilydd i oroesi.

 

Pethau i’w cofio:

  • Gwnewch yn si┼Ár fod llyfrau darllen a gwaith cartref yn cael eu dychwelyd ar Ddydd Iau.
  • Os gwelwch yn dda sicrhewch fod y disgyblion yn dysgu eu sillafu a dod a’u llyfr i'r ysgol bob wythnos .
  • Nid yw’r disgyblion angen câs pensiliau. Mae gennym bob dim maent eu angen yn y dosbarth. Ni ddylent ddod â phethau di-angen fel teganau, arian na chardiau cyfnewid i’r ysgol.

 

Er mwyn osgoi unrhyw gymlethdod  gofynnir i bawb ddod â bag ymarfer corff a’i gadw yn yr ysgol ar ei beg yn daclus yn lle dod â fo ar ddyddiau penodol. Dylai'r plant wisgo crys ‘t’ gwyn a siorts du  wedi eu labelu’n glir gyda enw’r plentyn. Bydd ‘tracksuit’ yn addas ar gyfer tywydd oer y gaeaf. Byddant angen treinyrs addas (arwahan i’w hesgidiau ysgol). Bydd y plant yn gallu mynd â’r bag adref bob hanner tymor i’w olchi.

Diolch am eich cydweithrediad.

Mrs Jones, Mrs Thomas a Mr Humphreys. 

 

Welcome to Year 3/4,

This term our topic work will be Science based.

We will be studying the sea and seashore, focusing on the interdependence of organisms.  Pupils will develop their skills, knowledge and understanding by investigating how animals and plants are independent yet rely on each other for survival.

  

Some things to remember:-

  • Please ensure reading books and homework are returned on Thursday.
  • Please ensure the pupils learn their spellings and bring their book to school each week.
  • The children don’t need a pencil case as we have everything they need. They won’t need to bring unnecessary things like toys, money or trading cards like ‘Top Trumps’ either.

 

In order to avoid complications we suggest that the children bring their P.E. bag to school and then leave it on their peg for the rest of this half term. Children are required to wear a plain white t-shirt and a black pair of shorts clearly labelled with the child’s name. During the winter months a track suit maybe more appropriate. A suitable pair of trainers are essential (separate to their school shoes). The contents of the bag can be washed every holiday break time.

Thank you for your cooperation.

Mrs Jones, Mrs Thomas a Mr Humphreys.

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 Gallery